Wykonanie funduszu a zmiany w klasyfikacji

Stanowisko RIO w Bydgoszczy w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Pytanie do RIO

Skarbnik Urzędu Miejskiego w Strzelnie (woj. kujawsko-pomorskie) zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

1. Czy sołectwa mogą w ciągu roku dokonywać zmian w swoich planach finansowych poprzez zwiększanie lub zmniejszanie kwot na poszczególne zadania i wprowadzanie nowych zadań w ramach przyznanej kwoty? Czy takie zmiany nie doprowadzą do tego, że środki stracą charakter funduszu sołeckiego w znaczeniu ustawy o funduszu sołeckim?

2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak przygotować zapytanie o cenę bądź przetarg, w przypadku gdy sołectwa miałyby możliwość dokonywania w ciągu roku zmian w swoich planach finansowych i mogą chcieć wycofać się częściowo lub całkowicie z zadania, które zostanie lub już zostało uwzględnione w zapytaniu o cenę bądź przetargu ogłaszanym przez Burmistrza.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy:

[…] Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje zmian wniosków, zatem należy przyjąć, że wydatek poniesiony w następstwie takiej zmiany nie jest już wykonany w ramach funduszu.

W myśl Ustawy o funduszu sołeckim wprowadzanie nowych zadań i skreślanie już istniejących nie jest możliwe. Jednak, ponieważ za samo wykonanie odpowiada organ wykonawczy gminy, czyli wójt, burmistrz bądź prezydent – zdaniem RIO w celu wykonania wszystkich zapisanych we wniosku przedsięwzięć dopuszczalne są przesunięcia kwot między przedsięwzięciami. Przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej limitów wydatków służą zatem wyłącznie realizacji już zaplanowanych przez mieszkańców przedsięwzięć, nie stanowią zmiany wniosku lecz związane są wyłącznie z jego realizacją. Jak zauważa RIO:

[…] Za zmianę wniosku nie uważa się zmian uchwały budżetowej dotyczących przesienień między podziałkami klasyfikacji budżetowej limitów wydatków na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw. Zmian dokonują organy gminy, zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zmiany o takim charakterze są nieuniknione, ponieważ trudno racjonalnie zakładać, iż sołectwo, składając wniosek, w sposób ostateczny, oceni koszty wszystkich elementów składających się na wykonanie uchwalonego przedsięwzięcia.

Ustawa o funduszu sołeckim nie odbiera organowi wykonawczemu gminy, w odniesieniu do funduszu sołeckiego, kompetencji w zakresie wyboru formy wydatkowania środków publicznych na realizację przedsięzięcia. Nie przenosi też na sołectwa obowiązku wyboru tej formy w sposób zapewniający poniesienie wydaktów w sposób celowy, efektywny i oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. […]

W kontekście drugiego pytania skarbnika Strzelna należy stwierdzić, że Ustawa o funduszu sołeckim nie pozwala na wycofanie się bądź rezygnację z przedsięwzięć uchwalonych na zebraniu wiejskim. Sołectwa nie mają możliwości dokonywania w ciągu roku zmian w złożonych już wnioskach o fundusz sołecki, za których całościowe, celowe, efektywne i rzetelne wykonanie odpowiada organ wykonawczy gminy.

Materiały źródłowe:

Stanowisko RIO w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2011 r. (sygn. RIO-KI-III-073-4/2011) dostępne jest tutaj.

Pismo skarbnika Urzędu Miejskiego w Strzelnie z dnia 1 kwietnia 2011 r. do RIO w Bydgoszczy (sygn. RF.3030.1.04.2011) dostępne jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *