Przyjęcie wniosku złożonego po terminie to naruszenie prawa

Uchwała RIO w Warszawie stwierdza, iż Rada Gminy Kołbiel naruszyła ustawę uwzględniając wniosek o fundusz sołecki złożony po 30 września.

Wniosek o fundusz sołecki musi być złożony w terminie określonym w ustawie o funduszu sołeckim, czyli do 30 września.

W przypadku jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, Wójt odrzuca go z przyczyn formalnych. Sołtys zgodnie z ustawą może wniosek podtrzymać, kierując go za pośrednictwem Wójta do Rady Gminy. Jednak jeśli wniosek został złożony po terminie 30 września, Rada Gminy zobowiązana jest taki wniosek odrzucić.

Uchwała RIO w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r.

Rada Gminy Kołbiel w uchwale podjętej 27 października 2011 r. uzwględniła wniosek o fundusz sołecki złożony 6 października 2011 r. W grudniu 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zdecydowała o unieważnieniu w całości uchwały Rady Gminy:

W przypadku sołectwa Gózd, jak wskazano wyżej, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2012 wpłynął do Wójta Gminy Kołbiel po ustawowym terminie, tj. w dniu 6 października 2011 r.

Po odrzuceniu wniosku przez Wójta Gminy, ze względu na przekroczenie terminu jego przekazania i następnie podtrzymanie go przez Sołtysa i skierowanie do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy (art. 4 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim), Rada Gminy Kołbiel po rozpatrzeniu wniosku uwzględniła go, przez co w sposób istotny naruszyła w/w art. 4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim.

Organ nadzoru nadmienia, że Rada Gminy, jako organ władzy publicznej, zobowiązana jest do przestrzegania zasady praworządności. Dlatego rozpoznając wniosek Sołectwa Gózd nie powinna go uwzględnić, gdyż nie odpowiada on wymogom określonym w przepisach art. 4 ust. 2-4, a konkretnie ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Niniejszy wniosek zdaniem Kolegium Izby winien być przez Radę Gminy Kołbiel odrzucony.

Materiały źródłowe

Uchwała Nr 26.306.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie orzeczenia nieważności w całości uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gózd o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Kołbiel na 2012 rok. dostępna jest tutaj.

Unieważniona uchwała Rady Gminy Kołbiel z 27 października 2011 r. dostępna jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *