Ile pieniędzy przypada na moje sołectwo?

Każdy może obliczyć, ile środków z funduszu sołeckiego przypada na sołectwo. Co trzeba wiedzieć, aby wypełnić wzór z ustawy?

Wysokość środków przypadających na sołectwo

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru zawartego w art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. Robi to Wójt (burmistrz lub prezydent miasta). Następnie przekazuje sołtysom informację o wysokości środków. Ma na to czas do 31 lipca, czyli kilka miesięcy po tym, jak radni podejmą uchwałę o utworzeniu w gminie funduszu.

Jest marzec 2012 roku. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyodrębnienia w gminie funduszu sołeckiego na 2013 rok. O jakiej sumie podejmę decyzje jeszcze w tym roku? Na jaką kwotę zostaną w 2013 roku zrealizowane przedsięwzięcia w moim sołectwie?

Każdy może obliczyć wysokość środków z funduszu sołeckiego przypadającego na swoje sołectwo. Co trzeba wiedzieć, aby wypełnić wzór z ustawy?

  1. Dowiedz się, jaka jest liczba mieszkańców w Twoim sołectwie. Orientacyjnie każdy wie, ile osób mieszka w sołectwie, łatwo zatem w przybliżeniu obliczyć, ile wynosi kwota funduszu sołeckiego do wydania w 2013 r. Aby zrobić to precyzyjnie i zgodnie z ustawą należy w urzędzie gminy spytać się w lipcu, jaka była dokładna liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Gmina gromadzi takie informacje na podstawie prowadzonego zbioru stałych mieszkańców.
  2. Dowiedz się, jaka jest kwota bazowa (Kb) w Twojej gminie. Informacji jaka jest kwota bazowa z pewnością udzieli osoba odpowiedzialna w urzędzie za fundusz sołecki bądź skarbnik gminy. Tą informację możesz również uzyskać samemu, co wiąże się z lekturą publicznie dostępnych dokumentów dotyczących Twojej gminy.

Co mówi ustawa?

Art.2 ust. 1: Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

F = (2 + Lm/100) x Kb

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

– wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),

Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przykład 1

W 2011 roku radni zdecydowali o utworzeniu funduszu sołeckiego. Ile wyniósł fundusz sołecki w przypadku każdego sołectwa gminy Laskowice Wielkie na rok 2012?

  1. Liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30 czerwca roku w którym radni podejmują uchwałę, czyli na 30.06.2011 – z ewidencji mieszkańców prowadzonej przez gminę: znajdziesz ją w tabelce poniżej.
  2. Kwota bazowa obliczana jest według zasad przedstawionych w ustawie. Należy podzielić wykonane dochody bieżące gminy przez liczbę mieszkańców gminy. Chodzi o dochody bieżące gminy sprzed dwóch lat w stosunku do roku, w którym fundusz będzie fizycznie realizowany. Czyli radni i mieszkańcy podejmowali decyzje w 2011 roku, fundusz  ma być realizowany w 2012 r. zatem do obliczeń muszą być wzięte dochody bieżące z 2010 r. Liczba mieszkańców dotyczy stanu na 31 grudnia również na dwa lata wstecz w stosunku do roku w którym fundusz ma być realizowany, czyli w tym przypadku na 31 grudnia 2010 r. Ustala ją Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

                       dochody bieżące gminy (wykonanie w 2010 r.) 17 644 998,60 zł
              Kb =  ————————————————————————————————————————
                       liczba mieszkańców gminy (ustalona przez Prezesa GUS na 31.12.2010) 7026

              Kb     na rok 2012 wynosi 2511,39 zł
 
            Wszystkie informacje potrzebne do powyższych obliczeń są jawne.

Ile wyniósł fundusz sołecki Chocianowicach, o którym w 2011 roku zdecydowali mieszkańcy?

F = (2 + Lm/100) x Kb

F = (2 + 1131/100) x 2511,39 zł = (2+11,31)x2511,39 =…25113,90 zł

Dlaczego kwota przypadająca na sołectwo Chocianowice nie równa się 33426,60 zł?

W art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, w wyjaśnieniu oznaczenia kwoty bazowej znalazł się bowiem zapis, iż wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może przekroczyć dziesięciokrotność Kb – kwoty bazowej. Ponieważ wyniosła ona 2511,39 zł fundusz sołecki dla Chocianowic nie mógł  wynieść więcej niż 25113,90 zł.

W przypadku sołectw gminy Laskowice Wielkie fundusz sołecki przypadający na poszczególne sołectwa wyniósł:

Laskowice Wielkie_Tabela_Fundusz sołecki

Źródło tabeli: http://lasowicewielkie.pl/fundusze-soleckie-na-rok-2012,news,105,293.html

Przykład 2

Z obliczeniem funduszu sołeckiego na 2010 rok w gminie Kłodawa można zapoznać się tutaj.

Przykład 3

Z obliczeniem funduszu sołeckiego na 2012 rok w gminie Gniezno można zapoznać się tutaj.

Często powtarzające się błędy

Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Naczelna Izba Kontroli zwracają uwagę na właściwe policzenie środków przypadających na sołectwo. Kontrole wskazują, iż jest to jeden z często powtarzających się błędów. Warto upewnić się, aby dane o liczbie mieszkańców w poszczególnych sołectwach były przez Gminę aktualizowane. Zdarza się, że w obliczeniach występują również błędy rachunkowe.

Informacje uzupełniające

Co to są dochody bieżące gminy?

Mówi o tym ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 235 ust. 2 i 3:

2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
3. Do dochodów majątkowych zalicza się:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Każda zainteresowana osoba może odszukać w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), znajdującym się na stronie internetowej gminy, dane dotyczące dochodów bieżących. Zdaniem Wojciecha Lachiewicza najprostszą metodą ustalenia kwoty wykonanych dochodów bieżących budżetu jest wgląd do sprawozdania Rb-NDS. Sprawozdanie Rb-NDS obrazuje ogólną sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego (więcej informacji tutaj). Jeśli dokumentu nie ma w BIP, można otrzymać go bezpłatnie składając wniosek o informację publiczną.

Ze szczegółową informacją dotyczącą obliczania kwoty funduszu sołeckiego autorstwa Wojciecha Lachiewicza można zapoznać się tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *