Urząd do poprawy – kontrole funduszu sołeckiego przez NIK

NIK realizuje plan kontroli funduszu sołeckiego. Izba opublikowała wystąpienie pokontrolne dotyczące Urzędu Gminy w Pszczółkach.

Delegatura NIK realizuje plan kontroli funduszu sołeckiego

NIK opublikował wystąpienie pokontrolne z 16 stycznia 2012 r. dotyczące kontroli w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, której przedmiotem było funkcjonowanie funduszu sołeckiego w Gminie Pszczółki w latach 2010-2011.

W 2011 r. ramach kontroli funkcjonowania funduszy sołeckich (nr ewidencyjny: R/11/010/LGD), delegatura NIK w Gdańsku skontrolowała następujące podmioty:  UG w Cedrach Wielkich, UG w Morzeszczynie oraz UG w Kępicach. Wystąpienia pokontrolne zamieszczone są tutaj.

Kontrola funduszu sołeckiego w Gminie Pszczółki

Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu z 16 stycznia 2012 roku (znak LGD-4110-003-04/2011), zwróciła uwagę na nieprawidłowości, które w naszej ocenie mogą powtarzać się w innych gminach, dlatego warto zwrócić na nie szczególną uwagę:

Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo. W przypadku gminy Pszczółki przyczyną nieprawidłowego obliczenia kwot przypadających z funduszu sołeckiego była zła liczba mieszkańców sołectwa, podstawiona do wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. Rozbieżność w zakresie liczby mieszkańców wynikała z faktu niezaktualizowania informacji o liczbie mieszkańców, błąd rachunkowy dotyczył także obliczenia kwoty dochodów bieżących za rok 2008.

Realizacja przedsięwzięć nie ujętych we wnioskach lub zmiana przedsięwzięć przyjętych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. W gminie zrealizowano 3 przedsięwzięcia nie ujęte we wnioskach, od takich przedsięwzięć nie przysługuje zwrot z budżetu państwa, na co zwróciła uwagę NIK. Z funduszu sołeckiego mogą być realizowane wyłącznie przedsięwzięcia, o których decyzje zapadają w trybie opisanym w ustawie o funduszu sołeckim.

Sprawowania kontroli zarządczej w urzędzie w kontekście realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. NIK zwraca uwagę, iż nie wszystkie zadania realizowane przez pracowników Urzędu w ramach obsługi funduszu sołeckiego zostały im przydzielone w opisach stanowisk, w sytuacji gdy zgodnie z § 5 ust. 7 regulaminu organizacyjnego Urzędu, podział zadań na stanowiskach pracy poszczególnych pracowników winien znajdować odzwierciedlenie w opisach ich stanowisk.

Działania i mechanizmy kontrolne wprowadzone przez Urząd Gminy

Wójt Gminy Pszczółki podjęła działania oraz wprowadziła mechanizmy kontrolne służące ograniczeniu ryzyka występowania stwierdzonych w wyniku niniejszej kontroli nieprawidłowości, m.in.:

– w związku z rozbieżnościami w danych dotyczących liczby mieszkańców, zorganizowano spotkanie z przedstawicielem firmy, której program komputerowy wykorzystywany jest do prowadzenia ewidencji ludności, w celu stwierdzenia i wyeliminowania na przyszłość nieprawidłowości z pozyskiwaniem danych niezbędnych do ustalenia środków funduszu sołeckiego przypadających poszczególnym sołectwom,

– odpowiedzialny pracownik Urzędu został zobowiązany pisemnie do zwrócenia szczególnej uwagi na weryfikację dokumentów i działań na każdym etapie realizacji zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, poczynając od złożenia wniosku sołectwa, a na odbiorze robót kończąc,

– opisy stanowisk pracowników Urzędu realizujących zadania w ramach obsługi funduszu sołeckiego zostały uzupełnione o zapisy dotyczące tych zadań,

– przyjęto na stan magazynowy siatkę, która nie została w całości wykorzystana do ogrodzenia placu zabaw w Różynach.

W wystąpieniu pokontrolnym Izba stwierdza, iż pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie.

Materiały źródłowe

Wystąpienie pokontrolne NIK z 16 stycznia 2012 r. dot. Gminy Pszczółki dostępne jest tutaj.

Zarządzenie nr 15/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach dostępne jest tutaj.

Wyjaśnienia Wójta Gminy Pszczółki złożone w dniu 12.01.2012 r., na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK. Wyjaśnienia złożone zostały ustnie w czasie trwania kontroli.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *