Projekt stanowiska Rządu po uzgodnieniach międzyresortowych

MSWiA opublikowało po uzgodnieniach międzyresortowych Projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim.

 

MSWiA opublikowało 19 lipca 2011 roku Projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4192) w brzmieniu skierowanym do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów.

Pełna treść projektu stanowiska Rządu po uzgodnieniach międzyresortowych, czyli w brzmieniu skierowanym do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów dostępna jest w załączniku poniżej oraz tutaj.

Co zawiera projekt stanowiska Rządu po uzgodnieniach międzyresortowych?

Projekt stanowiska Rządu opublikowany 19 lipca 2011 roku został uzupełniony w części dotyczącej wąptliwości, jakie mogą budzić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy. Jednocześnie Rada Ministrów opowiada się za kontynuacją prac legislacyjnych nad senackim projektem.

Pierwsza wersja projektu stanowiska Rządu z 7 lipca 2011 roku dostępna jest tutaj.

Fragment projektu stanowiska Rządu po uzgodnieniach międzyresortowych

Niekwestionując potrzeby nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim należy podnieść, iż rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mogą budzić wątpliwości:

1. ad. art. 1 pkt 1 lit.a oraz art. 4

Art. 1 pkt 1 lit.a ustawy o funduszu sołeckim utrzymuje zasadę, że o wyodrębnieniu bądź odmowie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz – rozstrzyga rada gminy w formie uchwały. Natomiast art. 4 wprowadza do projektu zasadę domniemania wyodrębnienia przez gminę środków funduszu, do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit.a projektu. Projektowane przepisy mogą być oceniane jako stwarzające sytuację przymusu utworzenia funduszu sołeckiego w przypadku niepodjęcia przez radę gminy uchwały o niewyodrębnieniu funduszu. Regulacja taka może zostać oceniona jako niekonstytucyjna – w związku z konstytucyjną zasadą przyznania jednostkom samorządu terytorialnego, jako odrębnym podmiotom publicznym, przymiotu samodzielności w wykonywaniu ich zadań, co wyraża się w zawartym w ustawie o samorządzie gminnym uprawnieniu rady gminy do rozstrzygania o tym czy tworzyć jednostki pomocnicze oraz jak je finansować.

Ponadto projektowane zmiany usztywniają gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim rozwiązania te spowodują usztywnienie wydatków budżetów jst w okresie wieloletnim, poprzez konieczność zagwarantowania środków finansowych dla funduszy sołeckich. Aktualnie we współpracy ze stroną samorządową prowadzone są prace, których głównym celem jest ograniczenie deficytu jst. W trakcie prac strona samorządowa zgłosiła różne propozycje zmierzające do uelastycznienia gospodarki finansowej jst. Wspomniane zmiany polegające na zapewnieniu wieloletniego finansowania w ramach funduszy sołeckich, zmierzają w przeciwnym kierunku. W projekcie ustawy proponuje się przepis (art. 1 pkt 1 lit.b projektu) na podstawie którego podjęta przez radę gminy uchwała dotycząca utworzenia funduszu sołeckiego będzie miała charakter permanentny i będzie funkcjonowała w okresie wieloletnim, aż do chwili podjęcia uchwały w brzmieniu odmiennym. W kontekście działań podejmowanych na rzecz uelastycznienia gospodarki finansowej jst brak jest uzasadnienia dla tego rozwiązania.
W dniu 1 czerwca 2011 r. na posiedzeniu Zespołu do Spraw Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, strona samorządowa wypowiedziała się za pozostawieniem rozwiązania, zgodnie z którym rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, a więc tak, jak stanowi o tym art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

2. ad. art. 1 pkt. 5

W dodawanym przepisie art. 4b (art. 1 pkt 5 projektu) proponuje się, aby przedsięwzięcia mogły być realizowane z udziałem wpłat (…) od mieszkańców sołectwa (…). Zarówno przepisy obowiązujące, jak i projektowane – nie stwarzają możliwości, aby po uchwaleniu budżetu gminy możliwe było odpowiednie zwiększenie wydatków funduszu sołeckiego o wpłaty od mieszkańców sołectwa na rzecz tego funduszu. Z proponowanego przepisu art. 4a wynika, iż wniosek o zmianę przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

3. ad. art. 2

Proponowana zmiana ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 ze zm.) nie rozwiązuje problemu współfinansowania przez sołectwo zadań realizowanych w ramach funduszu. W przyjętym modelu funkcjonowania funduszu sołeckiego wszystkie wydatki związane z realizacją zadań pokrywane są bezpośrednio z budżetu gminy. Gmina dokonuje także wszystkich czynności związanych z wydatkowaniem tych środków, w tym zaciąga zobowiązania na ich realizację. Jest to uzasadnione brakiem samodzielności prawnej sołectwa w wydatkowaniu środków funduszu i brakiem możliwości zaciągania zobowiązań. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe zgromadzone przez sołectwo w związku z realizacją zadnia, także w formie zbiórki, powinny być odprowadzone na dochody budżetu gminy. W obecnym stanie prawnym środki zgromadzone przez mieszkańców sołectwa mogą być przekazane na rzecz budżetu jedynie w formie darowizny poszczególnych mieszkańców sołectwa, co komplikuje wykonywanie zadań i budżetu.

4. ad. art. 3

Przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) określa zadania z zakresu doradztwa rolniczego, wykonywane nieodpłatnie przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Na realizację tych zadań, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 ww. ustawy, jednostki doradztwa otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa. W związku z tym prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego nie powinno znaleźć się w katalogu zadań z zakresu doradztwa rolniczego wykonywanych nieodpłatnie.
W trakcie prac legislacyjnych należy uwzględnić przedstawione powyżej zastrzeżenia, tak aby nowe rozwiązania nie prowadziły w szczególności do usztywnienia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak również aby nie pojawiły się ew. trudności w stosowaniu przepisów.

POBIERZ PLIK: Projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4192) w brzmieniu skierowanym do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *