Co z funduszem sołeckim gdy w gminie nie ma Strategii Rozwoju?

Często pojawiają się pytania sołtysów dotyczące tego jak interpretować artykuł 1 ustęp 3 ustawy o Funduszu Sołeckim mówiący o tym, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy sprawiły. Z tego powoli postanowiliśmy zastanowić jak należy odczytywać ten zapis.

Wobec braku możliwości odwołania się do orzeczeń sądów oraz decyzji Regionalnych Izb Obrachunkowych (ustawa  o funduszu sołeckim weszła w życie w marcu tego roku) postanowiliśmy sięgnąć do protokołów z posiedzeń komisji sejmowej zajmującej się tą ustawą. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim zgodności wniosku składanego przez sołectwo ze strategią rozwoju gminy. W tym przypadku pojawia się pytanie: co się dzieje gdy gmina nie ma opracowanej strategii rozwoju gminy lub dokumentem strategicznym obowiązującym w gminie jest np. Plan Rozwoju Lokalnego? Co jeśli w strategii rozwoju gminy działanie, które sołectwo chciało by sfinansować nie jest zawarte, a zapisane zostało np. w strategii rozwiązywania problemów społecznych, czy wobec tego jest to działanie zgodne z wymogiem zgodności ze strategią rozwoju gminy czy też nie?

Z zapisów dyskusji podczas posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na których to powyższe problemy były dyskutowane, możemy wyczytać, że według legislatorki Wandy Sokolewicz, w przypadku ustawy o funduszu sołeckim określenie „strategia rozwoju” jest pojęciem ogólnym, określającym jakiś zamiar, plany gminy na najbliższe lata.

Podczas posiedzenia komisji minister Tomasz Siemoniak stwierdził, że „jeśli chodzi o strategię rozwoju gminy, to rząd dokładnie tak to rozumie, że jest to pewna ogólna rama. Jest to napisane małymi literami, więc nie odnosi się to do żadnego konkretnego dokumentu. Jeżeli są gminy, w których takowego dokumentu nie ma, to też nie ma żadnej przeszkody – prostu jak nie ma, to nie ma kwestii zgodności. Tak więc nie jest to żadna przeszkoda, żeby ustanowić fundusz sołecki. Wydaje się, że w przypadku zaangażowania publicznych środków tego typu wskazanie powinno jakoś kierunkować, na co te pieniądze mają być przeznaczane. Dokumenty strategiczne, które funkcjonują w gminach, są dokumentami o charakterze ogólnym i wydaje się, że to nie będzie żadna przeszkoda do tego, żeby fundusz sołecki był spójny z tym, co jest zapisane w strategii rozwoju gminy”.

Wobec powyższych stwierdzeń należałoby przyjąć, że w gminach w których nie ma aktualnej strategii rozwoju, kryterium zgodności nie może istnieć. Równocześnie zadania gminy na najbliższe lata, które są zawarte w innych dokumentach strategicznych takich jak np. Plany Rozwoju Lokalnego, w przypadku gdy są uznawane w gminie jako dokumenty strategiczne, są podstawą do zastosowania kryterium ich zgodności z treścią wniosku. Funkcjonują bowiem jako dokument strategiczny – nie o nazwę dokumentu chodzi lecz o jego znaczenie dla gminy. Jeśli chodzi o inne dokumenty strategiczne jak np. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, to wydaje się, że powinny być również uwzględniane podczas oceny zgodności działania ze strategią rozwoju gminy, zwłaszcza wtedy gdy na podstawie zapisów strategii rozwoju nie możemy określić czy dane przedsięwzięcie jest zgodne ze strategią rozwoju czy też nie, bowiem jej zapisy są zbyt ogólne. Należy wtedy wziąć pod uwagę dokumenty, które szczegółowo rozwijają zapisy strategii rozwoju. Najczęściej, ten dokument strategiczny jest uszczegółowieniem ogólnych zapisów strategii rozwoju gminy. Warto przy okazji zauważyć, że rozwiązywanie problemów społecznych dotykających gminę, jest również działaniem na rzecz jej rozwoju.

Poniżej przytaczamy jeszcze odpowiedź na to pytanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji  w ramach  ulotki Fundusz Sołecki w pytaniach i odpowiedziach 

Jak należy rozumieć „strategię rozwoju gminy”, o której mowa wart. 1 ust. 3? Czy nie jest to zbyt ogólne stwierdzenie pozwalające odrzucać wnioski na podstawie niezgodności ze wspomnianą strategią?

Część gmin posiada, opracowane na podstawie pierwotnego brzmienia art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, strategie rozwoju. W gminach, w których nie ma takich dokumentów, lub też w których utraciły one swoją ważność oceny czy dane przedsięwzięcie jest zgodne ze strategią rozwoju gminy (rozumianą jako nie ujęte w formie dokumentu kierunki rozwoju gminy) dokonuje jej organ stanowiący.

Tekst opracowano w oparciu o posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi /nr 94/, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 118/ Data: 22-01-2009.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /nr 101/, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 125/ Data: 18-02-2009

Dariusz Kraszewski

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *