Mundury dla młodzieżowej straży pożarnej

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na zakup mundurów i sprzętu dla młodzieżowej drużyny pożarniczej?

Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim środki funduszu na realizację przedsięwzięć, powinny służyć poprawie warunków życia mieszkańców oraz muszą być przeznaczone na zadania należące do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. Gmina ma również obowiązek:

1)   bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;
2)   ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;
3)   ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.
Do zadań własnych gminy należy więc wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Młodzieżowa straż pożarna powoływana jest głównie w celach edukacyjnych, aby zapoznać młodzież z działaniem ochotniczych straży czy edukacją ekologiczną, rozwojem fizycznym, podnoszeniem umiejętności oraz szerzeniem wiedzy a także organizowanie turystyki. Członkami młodzieżowej straży są osoby niepełnoletnie do 18 roku życia, których przedstawiciele prawni wyrazili zgodę. To statut każdej OSP określa czy istnieje i czym zajmuje się młodzieżowa straż czy drużyna pożarnicza. Z zasady nie biorą one jednak udziału w akcjach ratowniczych, niektóre statuty jasno stwierdzają, że członkom młodzieżowych straży nie wolno bezpośrednio uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nie pełnią, więc takich samych zadań jak pełnoletni członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy w związku z członkowstwem w OSP muszą zachować gotowość do służby w przypadku wystąpienia pożaru czy innego kataklizmu. Trudno będzie uzasadnić, że zakup mundurów i sprzętu dla młodzieżowej straży pożarnej służy poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. W związku z tym radzę poważnie zastanowić się nad proponowanym przedsięwzięciem i jego właściwym uzasadnieniem oraz kosztorysem, ponieważ może on nie spełniać przesłanek określonych w ustawie w związku, z czym sołectwo może stracić przyznane środki. Na chwilę obecną nie ma możliwości wskazania innego przedsięwzięcia w przypadku odrzucenia wniosku wspólnoty sołectwa. Decyzję, jakie przedsięwzięcie jest ważne dla mieszkańców powinna podjąć cała wspólnota sołectwa. Warto jest rozważyć taką możliwość przy planowaniu wydatków z funduszu sołeckiego by wskazać inne przedsięwzięcie ważne dla mieszkańców sołectwa a zasygnalizować radnym gminy by ze środków przekazanych ochotniczej straży pożarnej wydzielono część na wskazany cel, czyli mundury i sprzęt dla młodzieżowej straży pożarnej.

Autor/ka: Magdalena Kałuża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *