Średnia kwota bazowa dla kraju

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało, iż Średnia Kwota Bazowa w kraju Kbk wynosi 2.312,09 zł/mieszkańca.

Wszystkie gminy, które wprowadziły fundusz sołecki mogą zatem sprawdzić czy otrzymają zwrot środków z budżetu Państwa. Zgodnie z art. 5. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, w następującej wysokości:
1) 30 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
2) 20 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % średniego Kbk w skali kraju,
3) 10 % wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % średniego Kbk w skali kraju,

Jeśli w gminie kwota bazowa jest mniejsza niż 2.312,09 otrzyma ona 30% zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki. Jeśli kwota bazowa wynosi od 2.312,09 do 2774,51, gmina ta otrzyma 20% zwrot poniesionych kosztów. W przypadku gmin w których kwota bazowa wynosi powyżej 2774,51 otrzymają one 10% zwrotu kosztów.

Możemy zatem sprawdzać ile nasze gminy otrzymają dodatkowych środków do budżetu.

Średnia kwota bazowa dla kraju jest wyliczana zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk).

Zgodnie z art. 2 ust. 6 i 7 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2010 zostały przyjęte wielkości:

1) wykonane w 2008 rok dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2009 roku;
2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2008 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacja o wielkości kwoty bazowej pochodzi ze strony ministerstwa finansów.

Darek Kraszewski

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *