Notatka z posiedzenia połączonych Komisji Senatu RP

W dniu 1 marca 2011 roku w Senacie RP, na posiedzeniu połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098)

W posiedzeniu Komisji jako obserwatorzy uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich: Szymon Osowski i Karol Mojkowski.

Porządek obrad
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski.

Po powitaniu gości przez senatora Zientarskiego głos zabrał przedstawiciel wnioskodawców senator Ireneusz Niewiarowski. Senator Niewiarowski przedstawił ogólnie założenia projektu oraz główne punkty uzasadnienia dla zmian Ustawy, zwrócił uwagę między innymi na kwestię podejmowania przez rady gmin uchwał dotyczących funduszu sołeckiego.

Następnie zaprezentowane zostały następujące stanowiska i opinie dotyczące projektu ustawy: stanowisko Rządu, opinia Ministerstwa Finansów, opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opinia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opinie dotyczące projektu
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik Wydziału Organizacji Samorządu Terytorialnego, pan Szymon Wróbel zauważył, iż na dzień 1 marca 2011 roku rząd nie zgłasza uwag merytorycznych do omawianego projektu, stwierdził iż problematyka finansów gmin leży w gestii Ministerstwa Finansów, dlatego decydujący głos odnośnie projektu ustawy w sprawach finansów powinien należeć do Ministerstwa Finansów. MSWiA dysponuje już opinią Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, którą przedstawi senatorom.

Kolejne opinie prezentowały: pani Zdzisława Wasążnik, dyrektorka Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów oraz pani Aleksandra Szelągowska dyrektorka Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opinia Ministerstwa Finansów nie została udostępniona na stronach Kancelarii Senatu przed posiedzeniem. Uwagi o charakterze ogólnym wobec Projektu ustawy przedstawione na posiedzeniu Komisji dotyczyły przede wszystkim kwestii możliwości zadłużania się gmin – w kontekście obowiązującej od 2011 roku zasady zrównoważenia wydatków bieżących z bieżącymi dochodami budżetu gminy (określonej w art. 242 Ustawy o finansach publicznych). Pani Wasążnik zauważyła, że nie wiadomo jeszcze ile gmin uzyska z budżetu państwa zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego. Takie dane, według deklaracji dyrektor Wasążnik Ministerstwo Finansów zweryfikuje po ok. 2-3 tygodniach po otrzymaniu od gmin rocznych sprawozdań z wykonania budżetów. Termin przesyłania sprawozdań przez gminy upłynął 6 marca 2011 roku.

Ministerstwo Finansów zgłosiło również szereg uwag szczegółowych, wpływających na procedurę przygotowania budżetu gminy, między innymi zwracając uwagę na dotychczasowe przepisy regulujące gospodarkę finansową jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego – art. 51 ust.3 Ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu: „Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy”. Wobec powyższego, zdaniem przedstawicielki MF, nie ma potrzeby wprowadzania nowych przepisów postulowanych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw, w tym art. 1, ust. 1a i 1b. Powyższe kwestie szczegółowe poruszyli w swoich opiniach  również eksperci współpracujący ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Opinia Ministerstwa Finansów dotyczyła również kwestii zapisów projektu dotyczących ODR i ARiMR oraz kwestii możliwości zwiększenia środków z funduszu sołeckiego w kontekście uzyskania przez gminy zwrotu części wydatków z budżetu państwa.

Pani Aleksandra Szelągowska przedstawiła stanowisko zawarte w opinii MRiRW i ARiMR.

Wniosek formalny
Po przedstawieniu opinii senator Janusz Sepioł złożył wniosek formalny, proponując przełożenie dyskusji nad Projektem ustawy do czasu zebrania wszystkich opinii dotyczących projektu oraz do czasu zebrania dodatkowych informacji odnośnie funkcjonowania Ustawy o funduszu sołeckim, zauważając iż na obecną chwilę takie dane nie są dostępne. (Stanowisko SLLGO wobec konieczności przeprowadzenia diagnozy stanu faktycznego funkcjonowania Ustawy o funduszu sołeckim znajduje się tutaj.

Następnie głos zabrał senator Mariusz Witczak – stwierdzając, iż zapisy Projektu ustawy są zapisami wyjątkowo prostymi, iż zgłoszona została jedynie drobna modyfikacja Ustawy.

Ad vocem senator Sepioł zauważył, iż uwagi Ministerstwa Finansów dotyczą niemal każdego punktu Projektu ustawy oraz są istotne do przedyskutowania – brak danych i brak stanowisk niesie konieczność dyskusji.

Senator Witczak stwierdził, iż ma wrażenie, że opinia Ministerstwa Finansów wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim jest opinią o już funkcjonującej ustawie, porusza już dyskutowane dylematy. Senator Ireneusz Niewiarowski poparł stanowisko senatora Witczaka, zajmując stanowisko, że projekt nie wykracza ponad założenia sprzed dwóch lat.

Senator Janusz Sepioł wycofał wniosek formalny dotyczący odłożenia dyskusji nad Projektem ustawy.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Zientarski otworzył dyskusję nad Projektem ustawy.

Dyskusja senatorów
Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu, pan Jakub Zabielski stwierdził, iż Biuro Legislacyjne Senatu nie ma uwag legislacyjnych do przedstawianego projektu ustawy zaś w kwestii merytorycznej pozostawia uwagi woli Komisji.

Głos zabrał senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pytając o zapis dotyczący usunięcia rady sołeckiej z katalogu uprawnionych do zainicjowania wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Czy chce się ograniczyć rolę rady sołeckiej, czy proponowany zapis nie ograniczy inicjatywy oddolnej samych mieszkańców?

Senator Niewiarowski w odpowiedzi na to pytanie stwierdził, że rada sołecka zawsze może odwołać się do mieszkańców w sytuacji składania wniosku o fundusz sołecki oraz zwrócił uwagę na usytuowanie rady sołeckiej jako organu pomocniczego sołtysa, co jest bezpośrednią przyczyną zapisu w Projekcie ustawy.

Senator Stanisław Gogacz: co może się wydarzyć, gdy tylko mieszkańcy zgłoszą wniosek dotyczący przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego? Czy w ustawie nie powinien pojawić się zapis dotyczący możliwości złożenia wniosku razem – przez 15 pełnoletnich mieszkańców i sołtysa.

Senator Niewiarowski w odpowiedzi na pytanie zauważył, że fundusz sołecki jest dla wsi, nie tylko dla sołtysa, dlatego mieszkańcy powinni mieć możliwość inicjatywy dotyczącej wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego.

Senator Sepioł zgłosił wątpliwości dotyczące zapisu nakładającego obowiązek prowadzenia szkoleń w zakresie funduszu sołeckiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnosząc poprawkę o skreślenie w całości art. 4 Projektu ustawy. Wniósł również o utrzymanie zapisu dotyczącego zgodności wniosku o fundusz sołecki ze strategią gminy.

Senator Zientarski poprosił o komentarz, senator Niewiarowski przedstawił historię zapisu dotyczącego zgodności wniosku o fundusz sołecki ze strategią gminy – w założeniu ustawodawcy nie chodziło o konkretny dokument, lecz ogólną wizję rozwoju gminy.

Głos zabrał senator Sepioł zwracając uwagę na konieczność zgodności działań z obowiązującymi dokumentami, senator Chruścikowskiego zabrał głos odnośnie roli ODR. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił odpowiedź na pytanie, skomentował senator Sepioł.

Senator Lucjan Cichosz zapytał o jakie środki w przypadku funduszu sołeckiego chodzi? Przedstawiciel wnioskodawcy podał średnią kwotę funduszu sołeckiego na sołectwo, stwierdzając, że środki są niewielkie, ale ich znaczenie bardzo duże. Senator Cichosz stwierdził: po co to szkolić.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, senator Zientarski zakończył dyskusję senatorów nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołecki i niektórych innych ustaw.

W ramach głosów gości głos zabrał Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP, stwierdzając że fundusz sołecki odgrywa dużą rolę w gminach miejsko-wiejskich, mówiąc również o ograniczeniach finansowych gmin.

Głosowanie
Senator Zientarski zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez senatora Sepioła: wykreślenie art. 4 z Projektu ustawy oraz wykreślenie w art. 1, ust. 4 litery c). Obie poprawki zostały przyjęte. Wykreślony został w całości artykuł dotyczący roli ARiMR, senatorowie zdecydowali również o pozostawieniu wymogu zgodności wniosku o fundusz sołecki ze strategią rozwoju gminy.

Senator Zientarski poddał pod głosowanie cały Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty jednomyślnie do dalszych prac.

Senator Zientarski zakończył posiedzenie połączonych Komisji.

Uwagi
Posiedzenie komisji trwało 47 minut, z czego dyskusja nad projektem 14 min. Drugie czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Po udzieleniu odpowiedzi przez Marszałka Senatu na wniosek o udostępnienie informacji publicznej opublikujemy: przesłane do Senatu opinie dotyczące projektu ustawy, listę obecności senatorów, listę obecności gości, stenograficzny zapis posiedzenia komisji oraz zapis audio z posiedzenia połączonych senackich Komisji.

Opinie spływające do Kancelarii Senatu powinny być publikowane na bieżąco na stronie.

Z trybem ścieżki legislacyjnej dla projektów ustaw można zapoznać się tutaj

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *