Fundusz sołecki jako wkład własny

Czy fundusz sołecki może być wkładem własnym w większą inwestycję, projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych?

Pytanie:

Odnośnie finansowania inwestycji realizowanych przez gminę z udziałem środków z funduszu sołeckiego: W naszej gminie pojawiła się propozycja budowy placów zabaw w kilku sołectwach. Aby dokonać tych inwestycji (lub połączyć ją w jeden projekt) potrzebne są znacznie większe pieniądze niż udział funduszu sołeckiego. Dostępne są jednak środki zewnętrzne z różnych programów, PROW czy innych źródeł finansowania UE. Aby uzyskać dofinansowanie i wziąć udział w dostępnych konkursach przy aplikowaniu o jakiekolwiek środki należy posiadać wkład własny, który często jest z oczywistych względów trudny do wygospodarowania w budżecie. Mało tego, należy ponieść samemu koszty, a później aplikować o ich zwrot (i tu również pojawia się ujęcie w budżecie całości kosztów projektu).

W związku z powyższym pytanie brzmi: czy środki z funduszu sołeckiego mogą być wkładem własnym gminy w projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych? Czy nie będzie to podwójne finansowanie projektu i takie środki wówczas zostaną zobligowane do ich zwrotu? Jeśli jednak istnieje taka możliwość to proszę o instrukcje jak zakwalifikować je w budżecie i co powinno sołectwo zrobić w tej sytuacji – jaką podjąć uchwałę oraz jakich błędów nie popełniać przy realizacji i wydatkowaniu tych środków?

Odpowiedź:

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych zajęła w 2009 roku stanowisko, iż środki funduszu sołeckiego mogą stanowić wkład własny w projektach objętych PROW 2007-2013. Nie ma przeciwwskazań, aby wykładnię tę w drodze analogii odnieść także do projektów realizowanych w ramach innych programów umożliwiających pozyskanie dofinansowania. Należy jednak pamiętać, że o sposobie realizacji przedsięwzięcia decyduje finalnie wójt, jeżeli uzna, że taka forma realizacji zadania będzie najbardziej służyła zasadzie efektywnego wydatkowania środków publicznych. Sołectwo nie może tej sprawy przesądzić we wniosku. W związku z szansą na ewentualne pozyskanie dofinansowania możliwe byłoby jednak zasugerowanie takiej możliwości we wniosku, na przykład poprzez wskazanie, iż środki funduszu sołeckiego przeznacza się na budowę placu zabaw w wsi X, w tym także jako wkład własny gminy w finansowanie projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia.

Brak takiej sugestii we wniosku oczywiście nie zamyka drogi przeznaczenia przez wójta środków funduszu na wkład własny w projekcie. Warunkiem jest jednak, aby projekt zapewniał realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

W tym stanie faktycznym przedsięwzięcie sfinansowane poprzez wniesienie wkładu własnego w finansowanie projektu zostanie zrealizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa, ponieważ:

– zostanie zrealizowany cel wskazany we wniosku złożonym na podstawie uchwały zebrania wiejskiego,
– zebranie wiejskie nie jest organem uprawnionym żadnym przepisem do zobowiązywania wójta (burmistrza) do wyboru takiej czy innej formy realizacji zadania. Stosownie do wybranej formy finansowania organy gminy dostosują klasyfikację budżetową wydatków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia.   

Bardziej problematyczną kwestią jest związek między zwrotem z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego a zasadami finansowania projektu. Niewątpliwym jest, że dofinansowanie zadania ze środków UE nie ma wpływu na prawo gminy do występowania o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu, ponieważ prawo to przyznaje gminie ustawa. Problemem jest zaś, czy w świetle warunków dofinansowania projektu zwrot ten nie będzie potraktowany jako dochód związany z realizacją projektu. Mogłoby to bowiem spowodować obowiązek odprowadzenia kwoty zwrotu, jeżeli umowa o dofinansowanie przewidywała pomniejszenie dofinansowania o dochody uzyskane w związku z realizacją projektu. Gmina winna tę kwestię wyjaśnić z instytucją, z którą podpisana została umowa o dofinansowanie. Wyjaśnienie przedstawione przez instytucję powinno jednoznaczne określić status częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w świetle zasad realizacji projektu.

 

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *