Zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – rozporządzenie

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim, wysokość zwrotu będzie odpowiadała od 10 do 30% wydatków poniesionych na wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołęckiego. Aby otrzymać zwrot poniesionych wydatków, gmina musi złożyć wniosek do wojewody.

Wzór wniosku Ministerstwo Finansów dołączyło do projektu rozporządzenia. Wniosek musi zawierać wykazane wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego według stanu na 31 grudnia roku, którego dotyczy wniosek. Gmina na złożenie wniosku ma czas do 31 maja roku następującego po roku w którym poniesione zostały wydatki z tytułu funduszu sołeckiego. W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę braków lub błędów we wniosku, gmina będzie miała na ich usunięcie 7 dni (licząc od daty doręczenia wezwania). W przypadku nie przekazania przez gminę poprawionego wniosku, nie będzie on dalej rozpatrywany. Zwrot wydatków nastąpi na rachunek budżetu gminy, najpóźniej do 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

Projektowane rozporządzenie znajdzie poraz pierwszy zastosowanie  do zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Pobierz projekt rozporzadzenia

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *